Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelésről általánosságban

Vida József egyéni vállalkozó (2471 Baracska, Aradi utca 8/A) mint Szolgáltató* és adatkezelő is egyben kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.moviescape.hu weblap kezdőoldalának láblécében.

Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatot bármikor egyoldalúan módosíthatja. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, mely az adatok biztonságos kezelését szolgálja.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

 

 • évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be)
 • évi CVIII. torvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)
 • évi C törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

 

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:

Név: Vida József E.V.

Székhely: 2490 Pusztaszabolcs, Vörösmarty utca 1.

Telephely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 2.

Adószám: 72072819-1-27

Bankszámlaszám: 10300002-10711233-49010011

A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő módon kívánja használni, erről a felhasználót a rendszer használatának megkezdésekor tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet tájékoztatja. Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem alkalmaz az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

 

 1. Adatkezelések a játékhelyszínen és az interneten

 

a, Adatkezelés a helyszínen

Célja: vásárlói azonosítás, vásárlók nyilvántartása, megkülönböztetése, számla kiállítása, vásárlói kapcsolattartás, foglalás teljesítése, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169 § (2) bekezdése.

Kezelt adatok köre: Foglaláskor megadott adatok, foglalás időpontja, név, telefonszám, e-mail cím, megrendelésszám, dátum, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, számlázási név, számlázási cím, a helyszínen készített fényképek, átutalásos fizetés esetében: bankszámlaszám.

Az adatkezelés időtartama: minden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

b, Adatkezelés a www.moviescape.hu oldal látogatói esetében – az interneten

 • Az adatok tárolása egyrészt abban az esetben lehetséges, amennyiben a látogatók időpontot foglalnak valamely szolgáltatásra. Ebben az esetben a nevüket kell megadni, mely a megkülönböztetésben segít, a telefonszámukat, mely abban az esetben válik fontossá, ha valami közbejön, esetleg technikai probléma adódik, vagy a játék valamilyen oknál kifolyólag később tud csak kezdődni, és értesíteni kell a foglalót az esetről, illetve egy e-mail címet kérünk megadásra, mely azért fontos, hogy a foglalásról visszaigazoló e-mailt küldhessünk, így megerősítsük azt, és leírjuk benne még egyszer a foglalt időpont dátumát, illetve a foglalt esemény nevét.

A kezelt adatok köre tehát: név, telefonszám, e-mail cím, foglalt időpont dátuma, foglalás dátuma. Az adatkezelés időtartama: minden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Online fizetés honlapunkon külső szolgáltató által nem történik.

Átutalásos fizetés történik, mely abban az esetben jöhet létre, ha az illető előre kifizet egy szolgáltatást, pl. ajándékutalvány igénylése céljából. Ebben az esetben az utalvány és a számla kiállítása érdekében adatokat kell bekérnünk.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, megrendelésszám, dátum, szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára, számlázási név, számlázási cím, ajándékozott neve-amennyiben  van.

 • Az adatok tárolása másrész akkor is megtörténik, ha a látogató nem foglal időpontot, csak böngészik az oldalon. Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatók adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe a felhasználó eszközével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése.

Az adatkezelés időtartama: egy hónap.

A szolgáltató a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A honlap kódjába beágyazásra került a szolgáltató Facebook követői, Youtube videó-megosztói, Hotjar és Google Analytics oldalának kódja, melyek adatkezeléséről a www.facebook.com és a www.youtube.com címeken kérhető részletes tájékoztatás.

 

c, Marketing, hírlevél, nyereményjáték

A Szolgáltató nem küld hírleveleket ügyfeleinek semmilyen célból, e-mail címüket csakis arra használja, hogy a foglalásukat visszaigazolja.

Nyereményjáték esetében azt csakis a Facebook oldalon reklámozza, hirdeti, és sorsolás esetén a nyertes egyéneket Facebook profiljuk segítségével és azon keresztül értesíti. Azon személyek, akik játékot nyernek Szolgáltatónál, ugyanolyan módon tudnak időpontot foglalni az egyes programokra, mint bárki más, rájuk is az internetes adatkezelésnél feltüntetett szabályok vonatkoznak.

A kezelt adatok köre tehát: név, telefonszám, e-mail cím, foglalt időpont dátuma,foglalás dátuma.

Az adatkezelés időtartama: minden fenti adat tekintetében a Számv. tv. 169 § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

 

d, Levelezés ügyfelekkel

Amennyiben a honlapot meglátogató, vagy egy időpontot lefoglaló személynek bárminemű kérdése merülne fel a szolgáltatással kapcsolatban, úgy a honlapon feltüntetett elérhetőségek egyikén éri el Szolgáltatót. Jelenleg a honlapon telefonszám és e-mail cím is van megadva, így ügyfél akár e-mail formájában is felkeresheti Szolgáltatót. Szolgáltató elérhetősége a honlapon több ízben fel van tüntetve, köztük a kapcsolat és az impresszum menüpont alatt is.

Kezelt adatok köre: levél beérkezésének dátuma, feladó e-mail címe, neve, és bármi egyéb személyes adat, melyben a levélben említésre kerül.

Szolgáltató vállalja, hogy az adatközléstől számított legfeljebb 5 éven belül ezen adatok törlésre kerülnek.

 1. Kamerarendszer a helyszínen

 

Szolgáltató a játékok helyszínén, helyiségekre bontva kamerarendszert helyezett el, mellyel megfigyelheti, követheti a játékok menetét, adott esetben ennek segítségével kommunikálhat a résztvevő személyekkel. A megfigyelőrendszer egyúttal rögzítő rendszerként is működik.

Az adatkezelés célja: az élet, a testi épség, a vagyon védelme, a személyes szabadság védelme, jogsértések megelőzése, tettenérése, bizonyítása, esetleges munkahelyi balesetek kivizsgálása, játékmenet megfigyelése, rongálások elkerülésre, kapcsolattartás a bent tartózkodó személyekkel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a szolgáltató játékterületére való belépéssel az SzVMt. 30. § alapján.

A kezelt adatok köre: A játékterületre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása.

Asz adatkezelés időtartama felhasználás hiányában: 3 nap.

A felvételek jogsértés hiányában a játékok után nem kerülnek újabb lejátszásra, azok elsődleges célja a játékmenet és a bent tartózkodó személyek magatartásának lekövetése. A kamerákon keresztül történő megfigyelésre csak Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai, esetlegesen társvállalkozója jogosult. Jogsértés esetében a felvételeket csak Szolgáltató és az arra jogosultak tekinthetik meg, és csak azzal a céllal, hogy bizonyíthassák a jogsértést, és azonosíthassák annak elkövetőjét. Azon érintett személyek, akiknek jogát vagy jogos érdekeit a képfelvétel rögzítése érinti, a rögzítéstől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérhetik, hogy az adatot a Szolgáltató ne semmisítse meg.

A felvételeken szereplő személyek nem kérhetik a kamerarendszerrel róluk készült felvételek másolatát.

Adattovábbítás csakis kizárólag a szabálysértés vagy büntetőeljárás esetében történhet, akkor is csak az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé.

Az adatok köre, melyek átadásra kerülnek: a kamerarendszer által készített felvételek. Az adatok átadásának jogalapja: a Be. 71. § (2) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a, pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az újSztv. 75. § (1)bekezdésének a, pontja és a 78. § (3) bekezdése.

 

 

 

 1. Egyéb adatkezelések

a, Az e tájékoztatásban fel nem sorolt, általános adatkezelésen túli esetleges egyéb, szükségessé váló adatkezelésről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Ilyen speciális adatkezelés a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetve jogzabály felhatalmazása alapján más szervektájékoztatása, amennyiben adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett keresik meg az Adatkezelőt.

A szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, mely a megkeresés céljának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

b, Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. Azért, hogy a megadott adatok pontosak legyenek, kizárólag az a személy felel, aki azt megadta, illetve e-mail címe kizárólagos – csakis saját maga által használhatóságáért is neki kell felelnie.

Amennyiben Felhasználó más személy adatait adja meg, köteles annak beleegyezését kérni, és tájékoztatni erről az aadatkezelőt.

 

 1. Személyes adatok tárolásának módja, helye, biztonsága

A Szolgáltató számítástehnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén és adatfeldolgozóinál, szolgáltató szerver központjában találhatók meg. A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket biztonságosan kezeli, és megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltozás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen.

A weboldal elérhetősége, ahol az adatkezelés végbemegy: https://blog.cpanel.com/update-on-gdpr-progress/

 

 1. Adatfeldolgozásra vonatkozó információk

Adatkezelő kezeli az adatokat a fent említett szabályok alapján, adatfeldolgozó feladata a továbbiakban: adatok tárolása, rendszerezése, szelektálása, archiválása, technikai és egyéb szervezési feladatok ellátása, panaszkezelés.

A Szolgáltató fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor ad tájékoztatást.

 

 1. Jogérvényesítés, jogorvoslás

 

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatairól, azok kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, illetve – a kötelezp adatkezelések kivételével – azok zároását avagy törlését. Minderre lehetőség van az adatfelvételnél jelzett módon, iletve bármely elérhetőségen, mely az adatkezelőnél fel van tüntetve. Az adatkezelőnek a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban kell tájékoztatni felhasználót, hogy az adatok módosítása sikeresen megtörtént-e. E tájékoztatásnak anyagi vonzata nincs abban az esetben, ha a tájákoztataást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz nem nyújtott be. Szolgáltató a kért személyes adatot abban az esetben helyesbíti, ha az téves, a valóságnak nem felel meg, és a valóságnek megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. A Szolgáltató a személyes adatot abban az esetben törtli, ha annak kezelése jogellenes, a felhazsnáló erre megkérte, törlését semmilyen törvény nem zárja ki. Szolgáltató az adatokat akkor is köteles tröölni, ha annak adatkezelési célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonmsági Hatóság elrendelte. Mindeten adatok módosítására, törlésére Adatekezelőnek 30 napos határideje van. Amennyiben a kérelem – eszerint – törlés, zárolés, módosítás – valamilyen oknál fogva nem teljesíthető, Adatkezelő 30 napon belül jelzi ezt a kérvényezőnek, és az elutasítás okát megindokolja. Szolgáltató abban az esetben nem törölheti a felhasználó adatait, ha azt adatkezelési törvény rendeli el. A Szolgáltató teljes mértékben mentesül az adatkezelésből adódó felelősség alól abban az esetben, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső probléma, ok idézte elő.

Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon Szolgáltatóhoz bármely elérhetőségen, köztük az info@moviescape.hu e-mail címen.

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeitaz Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségek egyikén:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím: 1530 Budapest, pf. 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu